Sầu riêng

Phản hồi khách dùng thuốc sinh học

Địa chỉ VanHai(BinPhuec )
Cây trồng Sầu riêng Diện tích  
Thời gian sử dụng Tuần suất sử dụng  
Tên thuốc   Arich‐S3    

So sánh và đối chiếu


Mold on durian leaves disappeared in S3.

Nấm mốc trên lá sầu riêng biến mất trong S3.

BLOG

Thành tích