Tham Khảo Qui Trình Bón Phân & Kiểm Soát Sâu Bệnh

Rau, Lá

 Cày, Xới đất Gieo hạt Sinh Trưởng Thu Hoạch
Bón phân Phân bón       
 Bón trước 2 tuần 1 tuần trước khi gieo    
 F-4or5 F-1(670kg)       
S-1 Ngâm hạt giống  Phun qua lá tuần/lần
S-2    Hỗ trợ phát triển rễ    Dinh dưỡng sau thu hoạch
S-3    Ngăn ngừa sâu bệnh

(Áp dụng bón phân cho 1000㎡)


Củ, Quả

 Cày, Xới đất Gieo hạt Sinh Trưởng Thu Hoạch
Bón phân Phân bón  Bón thúc Bón thúc Bón lót
 Bón trước 2 tuần 1 tuần trước khi gieo    
 F-4or5 F-1(135kg)  F-2(200kg) F-2(200kg) F-1(135kg)
S-1 Ngâm hạt giống  Phun qua lá tuần/lần
S-2     Hỗ trợ phát triển rễ  Dinh dưỡng sau thu hoạch
S-3     Cung cấp canxi  


 Cày, Xới đất Gieo hạt Nẩy mầm Ra hoa Kết Trái Thu Hoạch
Bón phân Phân bón  Bón thúc Bón thúc Bón thúc Bón lót
 Bón trước 2 tuần 1 tuần trước khi gieo    
 F-4or5 F-1(160kg)  F-2(160kg) F-2(160kg) F-1(160kg)
S-1 Ngâm hạt giống  Phun qua lá tuần/lần
S-2    Hỗ trợ phát triển rễ Phòng ngừa sâu bênh khi ra hoa  Dinh dưỡng sau thu hoạch
S-3    Ngăn ngừa sâu bệnh


Cây lâu năm

 Dinh dưỡng thời kỳ sinh trưởng Nẩy mầm Ra hoa Kết Trái Thu Hoạch
Bón phân  Bón thúc Bón thúc Bón thúc Bón lót
       
  F-1(170kg) F-2(40kg)  F-2(40kg) F-1(35kg)
S-1 Mixed during irrigation
S-2  Hỗ trợ phát triển rễ  Phòng ngừa sâu bênh khi ra hoa  Dinh dưỡng sau thu hoạch
S-3   Ngăn ngừa sâu bệnh 

Rễ khỏe,

Cây khỏe

(Giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng 50% , Nảy mầm 20%, Đậu quả 20% ,Sau thu hoạch 10%)