Kiểm tra đất trước khi cải tạo đất và bón phân!

Bộ Kit test đất do FeelSaigon đề xuất

Bạn có thể biết ngay hàm lượng pH , N , P , K trong đất sau khi test

●Khi biết rõ tình trạng đất・・・


Bổ sung lượng phân bón cần thiết cho sự phát triển ...
Giảm chi phí + đất canh tác khỏe mạnh

Trong đất có đủ thành phần phân bón nhưng cây sinh trưởng kém ...
Thay đổi tính chất của đất

Biện pháp kiểm tra đất

Các biện pháp xử lý theo tình trạng đất trồng

●pH thấp ・・・ 
Sự hấp thụ phân bón kém khi pH thấp.
pH dưới 3 dùng AgrichF-4、pH4~5AgrichF-5、pH5~8AgrichS-3
●N thấp ・・・ 
Có thể sử dụng bã dầu hạt cải hoặc bột cá, nhưng
nếu mắc quá thì bổ sung phân trộn có chứa AgrichS-1 để tăng số lượng vi sinh vật.
●P thấp ・・・ 
AgrichYF-2、AgrichF-4 
●P cao ・・・ 
P cao thì khó hấp thụ dưỡng chất
Tăng tần suất dùng AgrichS-1 vào đất để làm cho phốt pho trong đất có thể hấp thụ
●K thấp ・・・ 
AgrichF-3